Porez na dohodak - honorari

Porez na dohodak - honorari

Od 1.1.2017. godine uvedeno plaćanje mirovinskog osiguranja od 10% i zdravstvenog od 7.5% na sve honorare, kako autorske tako i umjetničke.

Porez na dohodak koji se pritom obračunava od 1.1.2024. za svaku općinu je drugačiji pa prije obračuna i isplate honorara treba provjeriti stopu poreza na dohodak - https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3638&List=Vijesti

Znači prije svake isplate, već prilikom ugovaranja - treba od umjetnika dobiti informaciju je li učlanjen u 2. stup mirovinskog osiguranja. U slučaju da to umjetnik ne zna – umjetnik ili naručitelj posla to može provjeriti u REGOS-u na mail regos@regos.hr. U upitu se upiše samo ime, prezime i OIB.

I još jedna novost je slijedeća – porez koji je plaćen na autorske i umjetničke honorare – NIJE KONAČNO PLAĆENI POREZ. Porezna uprava će u posebnom postupku nakon isteka godine raditi obračun, te će svima koji su od honorara, plaće, mirovine i sl. ostvarili prihod do 50.400,00 € plaćati niža stopa poreza, a za prihod veći od navedenog iznosa – viša stopa poreza. Stope poreza ovise o općini prebivališta umjetnika.

I napokon – VAŽNO – za umjetnike kojima država plaća doprinose a ne vode knjige, ne plaćaju se doprinosi kod isplate honorara. Za umjetnike koji sami plaćaju doprinose i vode knjige – njima se i tako isplaćuje honorar temeljem fakture koju izdaju.

Umirovljenike je zakonodavac nažalost izostavio spomenuti u iznimkama tako da se za isplate njima – doprinosi moraju plaćati. Za 2. stup MIO treba također provjeriti, jer su i ljudi koji su danas već u mirovini mogli birati da uđu u 2. stup.

Honorari po ugovoru o djelu – koji su do sada bili opterećeni mirovinskim od 20% i zdravstvenim od 15% - su sada povoljniji jer su i za te ugovore sada doprinosi za mirovinsko 10% a zdravstveno 7,5%.


Brojevi žiro računa za plaćanje doprinosa s navedenim pozivom na broj prilikom plaćanja istih:

Doprinosi MIO i zdravstveno
Doprinos za mirovinsko 1. stup 7,5%
Žiro račun: HR1210010051863000160
Model i poziv na broj: HR68 8176-OIB isplatitelja-JOPPD

Doprinos za mirovinsko 2. stup 2,5%
Žiro račun: HR7610010051700036001
Model i poziv na broj: HR68 2291-OIB isplatitelja-JOPPD

Doprinos za zdravstveno 7,5%
Žiro račun: HR6510010051550100001
Model i poziv na broj: HR68 8540-OIB isplatitelja-JOPPD

- Brojevi žiro računa za plaćanje poreza na dohodak: http://www.porezna-uprava.hr/HR_porezni_sustav/Stranice/Popisi/popis_og_dohodak.aspx?&&&PageFirstRow=1&&View={A839EE06-0A66-4A4E-8D25-84FE7BBAF514}

- Prirez je ukinut, ali treba provjeriti stope poreza, jer svaka općina ima svoju stopu poreza na dohodak, a ako je neka općina nije objavila onda je niža stopa 20%, a viša stopa 30%

- Pravilnik o porezu na dohodak - primjena do 1.1.2024. - porezi (teb.hr): https://porezi.teb.hr/d/10158/pravilnik-o-porezu-na-dohodak-primjena-do-1-1-2024


Primjeri i formule Utvrđivanja predujma poreza na dohodak prema Zakonu na dohodak

Kako bi svim članovima Hrvatske glazbene unije pojasnili obračunavanje doprinosa i poreza na njihove autorske i izvođačke honorare ostvarene putem glazbene djelatnosti donosimo Vam konkretne primjere.

NAPOMENA:
Formule za obračun poreza i prireza na autorski honorar – dowloadajte .xlsx dokument

Preračunavanje neto iznosa u bruto - downloadajte .pdf dokument s koeficijentima 

Svi obračuni prireza u donjim primjerima obračunavanja odnose se na grad Zagreb.
________________________________________

Primjer br. 1
Bez korištenja potvrde 25% dodatne olakšice nadležne strukovne udruge (u ovom slučaju HGU) prilikom obračuna i naplate autorskog ili izvođačkog honorara.

a) Ugovoreni bruto 1 iznos na 100,00 €

1. Bruto 1 - 100,00 €
2. Porezni izdaci (30%) - 30,00 €
3. Osnovica za plaćanje doprinosa MIO i zdravstveno - 70,00 €
4. Doprinos za MIO (10% - 1.stup=7,5%, 2. stup=2,5%) - 7,00 €
5. Doprinos za zdravstveno (7,5%) - 5,25 €
6. Osnovica za plaćanje poreza - 63,00 €
7. Porez na autorski honorar - Zagreb (23,60%) - 14,87 €
8. Neto iznos na račun umjetnika - 78,13 €
9. UKUPAN TROŠAK - Bruto 2 (bruto 1+doprinos za zdravstveno) - 105,25 €

b) Ugovoreni neto iznos na 100,00 €

1. Bruto 1 - 127,99 €
2. Porezni izdaci (30%) - 38,40 €
3. Osnovica za plaćanje doprinosa MIO i zdravstveno - 89,59 €
4. Doprinos za MIO (10% - 1.stup=7,5%, 2. stup=2,5%) - 8,96 €
5. Doprinos za zdravstveno (7,5%) - 6,72 €
6. Osnovica za plaćanje poreza - 80,63 €
7. Porez na autorski honorar - Zagreb (23,60%) - 19,03 €
8. Neto iznos na račun umjetnika - 100,00 €
9. UKUPAN TROŠAK - Bruto 2 (bruto 1+doprinos za zdravstveno) - 134,71 €

Bruto dohodak se može izračunati tako da se neto iznos pomnoži s koeficijentom 1,279885 (za Zagreb, stopa poreza 23,60%).


Primjer br. 2
Uz korištenje potvrde 25% dodatne olakšice nadležne strukovne udruge (u ovom slučaju HGU) prilikom obračuna i naplate autorskog ili izvođačkog honorara prema Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (N.N. 43/96).

a) Ugovoreni bruto 1 iznos na 100,00 €

1. Bruto 1 - 100,00 €
2. Porezni izdaci (30%) - 30,00 €
3. Dodatna olakšica strukovne udruge (25%) - 25,00 €
4. Osnovica za plaćanje doprinosa MIO i zdravstveno - 45,00 €
5. Doprinos za MIO (10% - 1.stup=7,5%, 2. stup=2,5%) - 4,50 €
6. Doprinos za zdravstveno (7,5%) - 3,38 €
7. Osnovica za plaćanje poreza - 40,50 €
8. Porez na autorski honorar - Zagreb (23,60%) - 9,56 €
9. Neto iznos na žiro račun umjetnika - 85,94 €
10. UKUPAN TROŠAK - Bruto 2 (bruto 1+doprinos za zdravstveno) - 103,38 €

b) Ugovoreni neto iznos na 100,00 €

1. Bruto 1 - 116,36 €
2. Porezni izdaci (30%) - 34,91 €
3. Dodatna olakšica strukovne udruge (25%) - 29,09 €
4. Osnovica za plaćanje doprinosa MIO i zdravstveno - 52,36 €
5. Doprinos za MIO (10% - 1.stup=7,5%, 2. stup=2,5%) - 5,24 €
6. Doprinos za zdravstveno (7,5%) - 3,93 €
7. Osnovica za plaćanje poreza - 47,12 €
8. Porez na autorski honorar - Zagreb (23,60%) - 11,12 €
9. Neto iznos na žiro račun umjetnika - 100,00 €
10. UKUPAN TROŠAK - Bruto 2 (bruto 1+doprinos za zdravstveno) - 120,29 €

Bruto dohodak se može izračunati tako da se neto iznos pomnoži s koeficijentom 1,163575 (za Zagreb, stopa poreza 23,60%).