Sekcije HGU-a

Sekcije HGU-a

Sukladno Statutu HGU-a (Članak 26), radi zadovoljavanja posebnih stvaralačkih i drugih užih interesa, redoviti članovi HGU-a samoinicijativno ili na inicijativu Upravnog odbora mogu formirati privremene ili trajne programsko-interesne grupe (sekcije), komisije i odjele bez pravne osobnosti, a mogu pokretati i provoditi odgovarajuće specifične akcije. Takvi oblici udruživanja unutar HGU mogu imati svoja upravna tijela i mogu donositi odluke vezane uz rad sekcije. Sve odluke i akcije koje se provode putem sekcija, komisija i odjela unutar HGU-a mora odobriti i potvrditi Upravni odbor HGU-a.

Upravni odbor na svojoj je sjednici održanoj 27.04.2004. donio odluku o ukidanju ALTER SEKCIJE HGU-a.

U slučaju da se želite aktivno uključiti u rad sekcija i odjela HGU-a, javite nam se!
Trenutno u sklopu sekcija HGU-a postoje: