I - Opće odredbe

Temeljem čl.13 Zakona o udrugama (Narodne Novine 74/14), Skupština Hrvatske glazbene unije dana 2. lipnja donijela je

STATUT HRVATSKE GLAZBENE UNIJE

I. - OPĆE ODREDBE

Čl.1

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Čl. 2

Hrvatska glazbena unija (u nastavku: HGU) je dobrovoljna, neprofitna strukovna udruga u kulturi u koju se učlanjuju glazbenici - izvođači, te drugi glazbeni i glazbeno-scenski djelatnici koji nalaze svoj interes u djelovanju HGU.

Čl. 3

HGU djeluje na području Republike Hrvatske.
Sjedište HGU je u Zagrebu. 
Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjedništvo HGU.

Čl. 4

Naziv organizacije glasi: HRVATSKA GLAZBENA UNIJA.
Skraćeni naziv glasi:HGU
Uz naziv na hrvatskom jeziku HGU koristi i naziv na engleskom jeziku koji glasi: CROATIAN MUSICIANS UNION.

Čl. 5

HGU ima svojstvo pravne osobe.

Čl. 6

HGU ima pečat okruglog oblika promjera 3,5 cm sa tekstom: HRVATSKA GLAZBENA UNIJA na obodu pečata, a u sredini se nalazi kratica HGU i mjesto sjedišta - Zagreb. 
Pečati koje koriste dužnosnici HGU imaju uz sadržaj iz st. 1 ovog članka i brojnu oznaku utvrđenu posebnim aktima HGU.
Pečati koje koriste podružnice kao ustrojstveni oblici HGU, sadržavaju kraticu HGU, naziv podružnice ili drugu slovnu ili brojčanu oznaku utvrđenu aktima HGU, a umjesto sjedišta Zagreb na pečatu se nalazi sjedište ustrojstvenog oblika podružnice. 
Osim pečata okruglog oblika, HGU koristi i štambilj pravokutnog oblika, veličine 5 x 2 cm, a koji sadrži iste podatke kao i gore opisani pečat.

Čl. 7

HGU predstavljaju i zastupaju Predsjednik HGU I Predsjednik Glavnog odbora HGU.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika , HGU predstavlja i zastupa dopredsjednik HGU u okviru djelatnosti, odnosno tajnici u okvirima djelatnosti predviđenih Statutom ili odlukom Glavnog odbora.

Čl. 8

Rad HGU je javan. HGU je dužna pravodobno i istinito izvještavati svoje članove o svom radu.
HGU o svom radu izvještava članove putem sredstava javnog informiranja, internet stranice, elektronske pošte, biltena ili glasila HGU, ili oglasne ploče.